Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego LUKRENCJA

1. Sklep Lukrencja  jest prowadzony przez firmę:

LUKRENCJA

Justyna Małyszek

Ul. Kościuszki 91A

23-400 Biłgoraj

NIP: 9182128413

Dane do KONTA BANKOWEGO:  22 1950 0001 2006 4237 1933 0001

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub przedsiębiorca na prawach konsumenta (tj. zgodnie z Art. 3855  Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej., dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika sklepu internetowego LUKRENCJA  jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, przy czym płatność przelewem musi być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przeciwnym przypadku zamówienie zostaje anulowane. Czas realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu w pozycji „wysyłka” i dotyczy dni roboczych, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura lub paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego: LUKRENCJA Justyna Małyszek, ul. Kościuszki 91A, 23-400 Biłgoraj

9. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta w rozumieniu art. 3855 Kodeksu Cywilnego i i korzystającemu ze sklepu internetowego LUKRENCJA przysługuje – na podstawie przepisów prawa - według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: LUKRENCJA Justyna Małyszek, ul. Kościuszki 91A, 23-400 Biłgoraj.

Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: LUKRENCA Justyna Małyszek Ul. Kościuszki 91A, 23-400 Biłgoraj

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep LUKRENCJA świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji zgodzi się ponieść takie koszty. Sklep internetowy LUKRENCJA  realizuje jedynie zamówienia wysyłane na teren RP oraz krajów Unii Europejskiej.

11. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego oraz czas dostarczenia produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej towary przewoźnikowi. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia towaru przez przewoźnika, który prezentowany jest w zakładce "Czas i koszty dostawy"

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204). . Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. Sprzedawca jest odpowiedzialny przed konsumentem za brak zgodności towaru z umową sprzedaży. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w razie braku zgodności towaru z umową sprzedaży ustalony jest przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w ustawie o prawach konsumenta.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

Reklamacje można przesłać za pomocą poczty elektronicznej kontakt@lukrencja.pl lub pisemnie za pomocą poczty na adres LUKRENCJA Justyna Małyszek ul. Kościuszki 91A 23-400 Biłgoraj, tel. 726-482-512.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument w pierwszej kolejności może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Konsument udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

b) sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany,

e) z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. Sprzedawca odpowie na zgłoszenie reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, produkt zostanie odesłany do Klienta, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

14. Klient może skorzystać z usługi elektronicznej newsletter, która polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach bądź usługach lub promocjach.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera.

W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole, a następnie kliknąć przycisk „koperty” lub podczas rejestracji wybrać checkbox „Zapisz się do newslettera”. Po wysłaniu przez Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. Wystarczy wpisać ponownie adres poczty elektronicznej w oznaczone pole newslettera i potwierdzić rezygnację poprzez kliknięcie w link z wiadomości e-mail dotyczącej rezygnacji z subskrypcji newslettera.

15. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczna jest  Blue Media S.A.

16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

17. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

18. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie sklepu Lukrencja w zakładce regulamin. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia można zobaczyć w ramach swojego konta, po zalogowaniu.

19. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma powyższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Sklep Internetowy z odzieżą dziecięcą

Lukrencja to producent odzieży dziecięcej, który na pierwszym miejscu stawia wszelkie potrzeby maluchów. Zajmuje się projektowaniem oraz wykonywaniem ubranek od podstaw, dzięki czemu są one unikalne, a dzieci czują się komfortowo. Hurtownia odzieży dziecięcej posiada wśród asortymentu produkty zarówno na lato, jak i na zimę – w tym również kurteczki dostępne w wielu rozmiarach oraz kolorach. Asortyment nie ogranicza się jednak tylko do dziecięcej garderoby – często pojawiają się także serie ubrań przeznaczone dla córki i matki, co pozwala im wyglądać niemalże identycznie. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym asortymentem sklepu Lukrencja.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl