Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego LUKRENCJA

1. Sklep Lukrencja  jest prowadzony przez firmę:

LUKRENCJA

Justyna Małyszek

Ul. Kościuszki 91A

23-400 Biłgoraj

NIP: 9182128413

Dane do KONTA BANKOWEGO:  22 1950 0001 2006 4237 1933 0001

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika sklepu internetowego LUKRENCJA  jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, przy czym płatność przelewem musi być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przeciwnym przypadku zamówienie zostaje anulowane. Czas realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu w pozycji „wysyłka” i dotyczy dni roboczych, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura lub paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego: LUKRENCJA Justyna Małyszek, ul. Kościuszki 91A, 23-400 Biłgoraj

9. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego lUKRENCJA przysługuje – na podstawie przepisów prawa - według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: LUKRENCJA Justyna Małyszek, ul. Kościuszki 91A, 23-400 Biłgoraj.

Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: LUKRENCA Justyna Małyszek Ul. Kościuszki 91A, 23-400 Biłgoraj

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep LUKRENCJA świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji zgodzi się ponieść takie koszty. Sklep internetowy LUKRENCJA  realizuje jedynie zamówienia wysyłane na teren RP oraz krajów Unii Europejskiej.

11. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego oraz czas dostarczenia produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej towary przewoźnikowi. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia towaru przez przewoźnika, który prezentowany jest w zakładce "Czas i koszty dostawy"

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Sprzedawca jest zobowiązany wobec Kupującego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli otrzymany towar okazał się wadliwy należy niezwłocznie po zauważeniu wady wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce Formularz reklamacji.

Wypełniony formularz, wadliwy produkt oraz paragon potwierdzający zakup produktu należy odesłać na adres: LUKRENCA Justyna Małyszek Ul. Kościuszki 91A,23-400 Biłgoraj

Klient może dodatkowo zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wady produktu oraz informację o przesłaniu reklamacji pocztą pod adresem e-mail: kontakt@lukrencja.pl

Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od otrzymania produktu.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, produkt zostanie odesłany do Klienta, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

14. Podmiotem świadczacym obsługę płatnośći online drogą elektroniczna jest  Blue Media S.A.

15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

16. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

17. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie sklepu Lukrencja w zakładce regulamin. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia można zobaczyć w ramach swojego konta, po zalogowaniu.

18. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma powyższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl